RANK LIST ROUND 1

tr> tr>
Rank Picture Name

1

Nisha Kumari

2

Gagan Khatri

3

Priyanshu Gupta

4

Himanshi Chainani

5

Abhijeet Sarkar

6

Souvik Basak

7

Tathagata Banerjee

8

Rahul Bairwa

9

Kshitija Sharma

10

Ranjan Ghosh